Altaron

Witaj w Altaronie!

Znajdujesz się na krawędzi między światem realnym,
a magicznym Altaronem. Zrób krok do przodu
i przeżyj niesamowitą przygodę!

Listopadowa promocja


I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Listopadowa Promocja" (dalej zwanego "Konkursem") i przyznającym nagrody w Konkursie jest iLop sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Marszałkowska 55/73, 00-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000378292, NIP 701-028-15-01, kapitał zakładowy w całości wpłacony 50.000 zł (dalej zwana "Organizatorem").
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej https://altaron.pl/konkurs2017.
 4. Uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym "Uczestnikiem") może być wyłącznie zarejestrowany użytkownik portalu https://www.altaron.pl mający co najmniej 13 lat.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

II CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego https://www.altaron.pl. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 05.11.2017 r. na stronie głównej https://www.altaron.pl.
 2. Konkurs będzie trwał w dniach od 05.11.2017 godzina 12:00 do 19.11.2017 r. godzina 12:00 i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu.
 3. Rozwiązanie Konkursu, w tym lista laureatów, zostanie ogłoszone na stronie internetowej (https://www.altaron.pl) w terminie nie później niż do dnia 21.11.2017 (włącznie).

III PRZEBIEG KONKURSU
 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien wykonać zadanie konkursowe polegające na zakupieniu Statusu Szlacheckiego w określonym w regulaminie czasie (dalej zwanej "Zadaniem konkursowym");
 2. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt III.1 powyżej uważa się za zgłoszenie udziału Uczestnika w Konkursie.
 3. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wiele razy, tj., może zakupić Status Szlachecki dowolną liczbę razy, a liczba zakupionych dni zostanie zsumowana. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
 4. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej "Komisją"), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.
 5. Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze 3 zgłoszenia użytkowników którzy zakupili największą liczbę dni Statusu Szlacheckiego. Uczestnicy, których wybierze Komisja, są laureatami Konkursu.
 6. Komisja obraduje w trzech etapach.
 7. W pierwszym etapie obrad Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze 3 Uczestników spełniających warunek określony w III.5, którzy wezmą udział w drugim etapie obrad Komisji.
 8. W drugim etapie obrad Komisja, spośród Uczestników zakwalifikowanych w ramach pierwszego etapu obrad, wybierze 2 Uczestników z największą liczbą zakupionych dni Statusu Szlacheckiego. Uczestnicy, których Komisja zakwalifikowała w pierwszym etapie obrad, ale którzy nie zostali zakwalifikowani do trzeciego etapu obrad, są laureatami nagrody III stopnia (dalej zwana "Nagrodą III stopnia").
 9. W trzecim etapie obrad Komisja, spośród Uczestników zakwalifikowanych w ramach drugiego etapu obrad, wybierze tego Uczestnika, który zakupił największą liczbę dni Statusu Szlacheckiego. Uczestnik ten staje się Zwycięzcą Konkursu i jednocześnie laureatem nagrody głównej (dalej zwanej "Nagrodą Główną"). Uczestnik, którego Komisja zakwalifikowała w drugim etapie obrad, ale którego nie uznała Zwycięzcę w trzecim etapie obrad, jest laureatem nagrody II stopnia (dalej zwana "Nagrodą II stopnia").

IV PRAWA AUTORSKIE, DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm., dalej: Ustawa o ochronie danych osobowych) w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

V NAGRODY
 1. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są:
  • 1 x Nagroda Główna Mysz (Corsair Scimitar RGB 12000 DPI USB) + podkładka pod mysz z logiem Altaron.pl + kubek z logiem Altaron.pl
  • 1 x Nagroda II stopnia podkładka pod mysz z logiem Altaron.pl + kubek z logiem Altaron.pl
  • 1 x Nagroda III stopnia kubek z logiem Altaron.pl
 2. Nagrody w Konkursie są wydawane przez Organizatora.
 3. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu wskazanej w pkt. II.3 Regulaminu za pośrednictwem prywatnej wiadomości na https://forum.altaron.pl. Laureat zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska i adresu zamieszkania w celu wysyłki nagrody w wiadomości zwrotnej na https://forum.altaron.pl w terminie 14 dni od chwili otrzymania wiadomości od Organizatora.
 4. W przypadku, jeżeli laureat w ciągu 14 dni kalendarzowych od wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora, nie poda w wiadomości zwrotnej danych wskazanych w pkt V.3 powyżej, Organizator prześle laureatowi wiadomość e-mail wyznaczając mu dodatkowy 14 dniowy termin do wykonania ww. czynności. W przypadku, jeżeli laureat nie dochowa również dodatkowego terminu, jego prawo do nagrody wygasa.
 5. Z uwagi na to, że Organizator prowadzi działalność w zakresie prowadzenia informacyjnych serwisów internetowych, Konkurs jest emitowany z wykorzystaniem środków masowego przekazu, a wartość żadnej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
 6. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata zgodnie z pkt V.3 powyżej, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej albo od chwili spełnienia przez laureata wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody, w zależności od tego, co nastąpi później.
 7. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
 8. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

VI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt II.3 powyżej, za pośrednictwem e-maila na adres konkurs2017@altaron.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę Uczestnika (tożsamą z nazwą użytkownika zarejestrowanego na stronie altaron.pl), dokładny adres (w przypadku reklamacji w formie pisemnej), numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 4. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji, w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

Krótka wiadomość

W dniu 6 grudnia (tj. jutro) serwer gry będzie niedostępny od porannego zapisu aż do około godziny 12:00 w celu aktualizacji systemu i konserwacji serwera.
2019-12-05 15:11
Archiwum

Status szlachecki

W ciągu ostatniego tygodnia do gry zalogowało się
4420
graczy, oraz przybyło
44
nowych bohaterów!
Aktualnie rozgrywkę prowadzi
22
graczy!
Dołącz do tego grona! Miejsca nie zabraknie!
Ostatnia aktualizacja gry: 2019-10-29 06:09