Altaron

Witaj w Altaronie!

Znajdujesz się na krawędzi między światem realnym,
a magicznym Altaronem. Zrób krok do przodu
i przeżyj niesamowitą przygodę!

Pobierz klienta
Regulamin ogólny


Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady użytkowania gry Altaron. Obejmuje on wszystkie serwery gry, a także forum, wraz ze wszystkimi jego podstronami, znajdujące się pod adresem forum.altaron.pl, oraz stroną główną i jej podstronami znajdującą się pod adresem altaron.pl.
Zasady samego postępowania w grze w kwestii interakcji pomiędzy graczami określa regulamin gry, a zasady postępowania na forum określa regulamin forum.


§1. Definicje
 • Usługodawca - właściciel serwisu altaron.pl, zarządzający i prowadzący ów serwis - firma RS Usługi Informatyczne, zarejestrowana pod numerem NIP 7712708354 REGON 101713839,
 • Usługobiorca/gracz/użytkownik - osoba, która dokonała rejestracji i założyła konto w serwisie altaron.pl i korzysta lub korzystała z gry w jakikolwiek sposób,
 • Altaron - gra o tej nazwie jak i serwis znajdujący się pod adresem altaron.pl,
 • Administracja - osoby odpowiedzialne za obsługę gry, serwisu, forum oraz płatności związanych z usługą Statusu Szlacheckiego,
 • Konto - struktura informatyczna utworzona na wniosek gracza podczas rejestracji w bazie Gry, zawierająca parametry wykorzystywane w grze, powiązana z unikalnym loginem. Aby korzystać z konta należy znać login i hasło dostępowe. Konto nie ma wartości materialnej i nie może stanowić przedmiotu handlu/wymiany/darowizny. Jedynymi elementami konta, które można wymieniać między graczami, są przedmioty w samej grze. Konto oraz wszelkie jego elementy (np. postacie w grze) pozostają własnością usługodawcy, oddaną w użytkowanie graczowi (usługobiorcy) na określonych w regulaminie warunkach. Nieprzestrzeganie tych warunków może skutkować ograniczeniem uprawnień lub całkowitym odebraniem Graczowi prawa do korzystania z Konta (przez zablokowanie bądź usunięcie). W przypadku utraty praw do korzystania z konta lub dobrowolnego zaprzestania korzystania z konta Usługobiorca nie ma prawa ubiegać się o zwrot nakładów poniesionych podczas użytkowania konta. Do korzystania z Konta i elementów w nim się*znajdujących uprawniona jest osoba, która ów konto utworzyła.
 • Postać - wydzielony w ramach konta gracza element, posiadający określone przez gracza cechy i pozwalający brać udział w rozgrywce na wybranym przez gracza serwerze. W ramach jednego konta można mieć wiele postaci na różnych serwerach,
 • Login ? adres e-mail konta wpisany przez Gracza w momencie zakładania nowego konta. Login służy do uzyskania dostępu do serwisu, może być także wymagany do potwierdzenia tożsamości podczas kontaktu z administracją,
 • Pseudonim/Nick ? widzialny dla wszystkich graczy identyfikator gracza,
 • Status Szlachecki - usługa premiowanego czasu w grze Altaron,
 • Klient gry - oprogramowanie instalowane na komputerze użytkownika służące do łączenia się z serwerem gry i prowadzenia rozgrywki
 • Forum - system wymiany informacji pomiędzy graczami, dostępy pod adresem https://forum.altaron.pl/

§2. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy regulamin określa rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach serwisu altaron.pl oraz dostępu do gry internetowej Altaron dostępnej na tym serwisie. W Regulaminie zawarte są również inne informacje wymagane przez prawo.
 • Podstawowym przedmiotem działalności serwisu altaron.pl jest udostępnienie użytkownikowi możliwości gry w grę*Altaron przy pomocy dedykowanego klienta gry. W tym celu Usługodawca udostępnia zasoby swojego (lub dzierżawionego) systemu teleinformatycznego oraz wymagane oprogramowanie do prowadzenia rozgrywki.
 • Adresem internetowym gry Altaron jest serwis https://altaron.pl.
 • Korzystanie z serwisu altaron oraz samej gry jest dobrowolne i w podstawowym zakresie bezpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania opłat za wybrane usługi lub elementy gry, ujęte w regulaminie, osobnym cenniku lub w zakładce "Status Szlachecki".
 • Usługodawca udostępnia użytkownikom będący wytworem jego wyobraźni wirtualny świat, zapełniony różnymi postaciami i potworami zamieszkującymi różne krainy.
 • Konta bez aktywnej usługi Statusu Szlacheckiego, na które nie logowano się od ponad 90 dni, mogą być skasowane przez Usługodawcę.
 • Administracja nie ma obowiązku odpowiedzi na wszystkie wiadomości przesłane do niej.
 • Aktualności i regulaminy publikowane na stronie altaron.pl jak i na forum.altaron.pl są wiążące w równym stopniu jak regulamin. Niezapoznanie się z ich treścią nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania.
 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w serwisie altaron.pl, obejmującym między innymi Grę i Forum.


§3. Postanowienia dot. użytkowania
 • Użytkownik łącząc się z serwerem gry Altaron jednocześnie akceptuje warunek, iż twórcy serwera nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe w toku użytkowania serwera, jak i również innej aplikacji, której użytkownik użyje do łączenia się z grą Altaron. Użytkownik oświadcza także, że jest prawnie świadomy i odpowiedzialny za używanie jakichkolwiek innych programów, do łączenia się z grą Altaron.
 • Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby serwery gry działały nieprzerwanie 24 godziny na dobę, jednakże przewiduje przerwy techniczne i konserwacyjne, jak i przerwy spowodowane zdarzeniami o charakterze sił wyższych. Wobec tego, nie ma obowiązku zwracania za utracony w ten sposób czas związany z usługą Statusu Szlacheckiego.
 • Usługodawca nie gwarantuje możliwości gry bez opóźnień mających swoje podłoże w sieciach szkieletowych operatorów od których serwer gry jest zależny. W przypadku kiedy gracz utraci swoje atrybuty na skutek awarii serwera - Usługodawca nie jest zobowiązana do ich zwrotu.
 • Administracja nie ma obowiązku interwencji w sprawach kradzieży, przywłaszczenia postaci czy przedmiotów przez osoby trzecie.
 • Usługobiorca jest odpowiedzialny za wszelkie zachowania na zarejestrowanym przezeń koncie, nawet spowodowane przez wrogą działalność osób trzecich.
 • Wszelkie pliki udostępnione na forum przez użytkownika są własnością użytkownika, który je udostępnił. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności prawnej w przypadku złamania praw autorskich przez któregoś z użytkowników.
 • Użytkownik tworząc konto w grze tworzy je równocześnie na forum. Wszelkie czynności wykonywane na forum mają konsekwencje w grze i na odwrót.
 • Rozgrywka jest darmowa, istnieje jednak możliwość kupna usługi premiowanego czasu - Statusu Szlacheckiego.

§4. Zachowanie w grze
 • Zabronione jest używanie w grze wulgaryzmów, obelg, wyzwisk, a wyrazy uważane powszechnie za obraźliwe lub dyskryminujące innych nie będą tolerowane. Konto użytkownika nie przestrzegającego tych zasad może zostać trwale zablokowane. Powyższy zapis obejmuje działania graczy w dowolnym miejscu serwisu altaron.pl, w szczególności na czatach w grze oraz forum. Szczegółowe zasady korzystania z forum znajdują się w Regulaminie Forum.
 • Zabrania się spamowania, floodowania na czacie oraz zachowań charakteryzujących się brakiem kultury.
 • Zabrania się zatajania przed administracją faktu wykrycia jakichkolwiek błędów oprogramowania jak i samych systemów gry.
 • Gracz jest zobowiązany zgłosić każdy znaczący błąd do Administracji. Błąd jest znaczący, jeżeli w wyniku jego wykorzystywania osiąga się przewagę nad innymi Graczami, w tym w szczególności, w postaci zdobywania doświadczenia, umiejętności lub przedmiotów.
 • Zabrania się korzystania z obcego oprogramowania w celu ulepszenia, automatyzacji, przyśpieszenia, spowolnienia możliwości gry (np. botów, cheatów).
 • Uszczegółowieniem zapisów niniejszego regulaminu są Regulamin Postępowania w grze oraz Regulamin Forum.

§5. Status Szlachecki
 • Usługa Statusu Szlacheckiego jest w grze Altaron czasem premiowanym umożliwiającym wykorzystywanie dodatkowych możliwości opisanych dokładnie pod adresem: altaron.pl/premium.
 • Administracja gry Altaron ani żadne inne podmioty nie zajmują się sprzedażą usługi Statusu Szlacheckiego w rozumieniu ścisłym. Sprzedawane są usługi (w postaci rozwijania przedstawionej fabuły, rozwijania serwera, administracji strony i forum), zaś ich zakup może zostać nagrodzony w postaci usługi Statusu Szlacheckiego na podstawie przyjętych i przedstawionych przeliczników. Przyjmowaniem płatności od użytkownika zajmują się serwisy: PayU, PayPal oraz Paysafecard.
 • Każdorazowo, przed dokonaniem zakupu, należy zapoznać się z cenami prezentowanymi przy każdej z form płatności. Dokonując płatności, akceptuje się te ceny oraz niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi Statusu Szlacheckiego bez podania przyczyn. Każdorazowo aktualne ceny umieszczone zostaną w altaron.pl/premium. Ceny podawane altaron.pl/premium jak i dowolnym innym miejscu serwisu altaron.pl nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa.
 • Za wydanie usługi Statusu Szlacheckiego odpowiedzialna jest Administracja gry Altaron. By korzystać z zakupionej usługi należy ją aktywować w tabeli ostatnich transakcji pod adresem altaron.pl/premium.
 • Zakupiony i aktywowany / przekazany / przekształcony na przedmiot, czas Statusu Szlacheckiego nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakupie usługi Statusu Szlacheckiego, Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administracji o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze stosownym opisem, na adres: platnosci@altaron.pl. Reklamacje muszą zawierać minimum podane poniżej informacje, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę:
  • Nazwę konta, którego dotyczyła Usługa,
  • Sposób płatności,
  • Data i czas transakcji.
 • Administracja zobowiązuje się do odpowiedzi na zgłoszenie do 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia wpłynięcia zgłoszenia.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie banków, ich przerwy techniczne, indywidualne ustawienia na koncie internetowym, czy inne opóźnienia które nie wynikają z winy Usługodawcy.
 • Usługodawca nie ma wpływu na czas księgowania się przesłanych płatności na rzecz usługi Statusu Szlacheckiego.
 • W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, Usługodawca nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT, zgodnie z art.106 ust.4 tej ustawy. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT przez taką osobę, należy o nią wystąpić w ustawowym terminie. Żądanie wystawienia faktury, należy przesłać listem poleconym, na adres Usługodawcy, wraz z potwierdzeniem przelewu, którego dotyczyć ma faktura oraz z danymi do tej faktury i zaadresowaną kopertą zwrotną.
 • W przypadku stwierdzenia błędu użytkownikowi przysługuje otrzymanie nieuzyskanych na wskutek wystąpienia nieprawidłowości dóbr bądź rekompensata pieniężna. Reklamacje można zgłaszać nie później niż do 7 dni kalendarzowych od zaistnienia danej sytuacji drogą mailową*na adres platnosci@altaron.pl.

§6. Świadczenie usług i rezygnacja z usług
 • Korzystanie z Gry w podstawowym zakresie jest nieodpłatne.
 • Usługodawca dołoży wszelkich starań by zapewnić poprawne działanie Gry i jej rozwój.
 • Niedopuszczalne są działania graczy mogące utrudniać lub destabilizować działanie Gry, a w szczególności prowadzić do naruszania prawa lub prawem chronionych dóbr osób trzecich.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia usługi.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez gracza z klienta gry, samej gry jak i serwisu altaron.pl oraz forum,
  • problemy w funkcjonowaniu gry lub całego serwisu altaron.pl jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, zdarzeń losowych, działania osób trzecich, w tym dostawcy usług internetowych lub serwisu obsługującego płatności,
  • korzystanie z Gry przez Gracza niezgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  • treści informacji zamieszczanych w Grze przez graczy. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi autor treści,
  • przerwy w funkcjonowaniu gry lub całego serwisu altaron.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, aktualizacja oprogramowania, aktualizacja bazy danych, itd.),
  • utratę danych zawartych w grze lub całym serwisie altaron.pl spowodowaną: awarią sprzętu, oprogramowania, bazy danych lub też innymi okolicznościami.
 • Usługodawca wykonuje okresowe kopie zapasowe bazy danych gry i oprogramowania.
 • W wypadku krytycznych awarii gry usługodawca może odtwarzać stan Gry lub jej elementy z wcześniej wykonanej kopii zapasowej ze skutkiem cofnięcia stanu całej Gry lub jej elementów.
 • Gracz i użytkownik przyjmuje do wiadomości, że gra oraz serwis altaron.pl są ciągle rozwijane i mogą występować błędy lub czasowe problemy, w każdym takim przypadku należy to zgłosić Administracji. Administracja w takich przypadkach zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu poprawienie błędu.
 • Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za problemy z serwerami i infrastrukturą sieciową, które wynikają z problemów firm trzecich.
 • Wszystkie transakcje między Graczami lub Graczami a NPC w samej Grze mają wyłącznie charakter wirtualny (na potrzeby urozmaicenia Gry) i nie mają jakiejkolwiek mocy prawnej.
 • Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty Graczy lub użytkowników powstałe w wyniku korzystania z gry lub serwisu altaron.pl
 • W przypadku zaprzestania świadczenia usług przez Usługodawcę, Graczom, którzy wykupili usługi komercyjne, nie przysługuje zwrot kosztów. Dotyczy to także posiadanego aktywnego Statusu Szlacheckiego.


§7. Przetwarzanie danych osobowych
 • Dane osobowe ? o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określane dalej jako RODO ? mogą być przetwarzane w Grze oraz serwisie altaron.pl.
 • Dane przetwarzane w grze oraz serwisie altaron.pl to:
  • adresy e-mail,
  • adresy IP,
  • automatycznie nadawane numery identyfikacyjne,
  • ewentualne inne dane przetwarzane na prośbę Gracza w związku z obsługą klienta, bądź z procesem płatności, jeśli okażą się niezbędne do rozwiązania danej sytuacji.
 • Inne dane osobowe gracza takie jak np. imię, nazwisko, numery telefonów, numer PESEL nie są zbierane w Grze lub serwisie altaron.pl oraz nie są w niej przechowywane.
 • Prośba o podanie przez Usługobiorcę którychś z w/w danych przez usługodawcę może nastąpić:
  • w wypadku reklamacji,
  • w celu jednoznacznego określenia osoby korzystającej z konta w grze,
  • w przypadku chęci otrzymania faktury VAT za płatną usługę dostarczoną przez Usługodawcę,
  • w przypadku wygranej Usługobiorcy w konkursie lub promocji organizowanej przez Usługodawcę i konieczności dopełnienia formalności wymaganych przez prawo, a także dostarczenia wygranej na wskazany adres; odmowa podania danych lub podanie danych nieprawdziwych w takim przypadku skutkuje automatyczną utratą prawa do wygranej.
 • Dane, o których mowa w punkcie 3 mogą być udostępnione jedynie na stronie supportu i w żadnym wypadku nie mogą być rozszerzone o logi i/lub hasło do konta Usługobiorcy.
 • Firmy realizujące proces płatności mogą wymagać podania w/w danych od gracza. Za dane podane w tym wypadku usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych Usługobiorcy uprawnionym do tego organom i osobom działającym w imieniu tych organów, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 • Dane Usługobiorcy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, to znaczy, że przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy między Usługodawcą, a Usługobiorcą.
 • Akceptując Regulamin, Usługobiorca dodatkowo wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.§8. Postanowienia końcowe
 • Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 • Zalogowanie się do Gry oznacza akceptację przez gracza całości aktualnego Regulaminu.
 • W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Gracz powinien powstrzymać się od zalogowania do Gry i korzystania z serwisu altaron.pl i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji.
 • Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby usługodawcy.
 • Administracja gry Altaron zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

Krótka wiadomość

Wprowadziliśmy kolejne drobne zmiany i poprawki. Przed zalogowaniem się do gry prosimy o pobranie najnowszej wersji klienta. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową listą zmian.
2023-05-02 14:55
Archiwum

Status szlachecki

W ciągu ostatniego tygodnia do gry zalogowało się
1315
graczy, oraz przybyło
5
nowych bohaterów!
Aktualnie rozgrywkę prowadzi
1
graczy!
Dołącz do tego grona! Miejsca nie zabraknie!
Ostatnia aktualizacja gry: 2023-06-03 08:18