Altaron

Witaj w Altaronie!

Znajdujesz się na krawędzi między światem realnym,
a magicznym Altaronem. Zrób krok do przodu
i przeżyj niesamowitą przygodę!

Pobierz klienta


Regulamin ogólny
§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady użytkowania gry Altaron. Obejmuje on wszystkie serwery gry, a także forum, wraz ze wszystkimi jego podstronami, znajdujące się pod adresem forum.altaron.pl, oraz stroną główną i jej podstronami znajdującą się pod adresem altaron.pl.
 1. Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:
  • Altaron - zarówno serwer gry o tej nazwie jak i serwis znajdujący się pod adresem altaron.pl.
  • Administracja - osoby odpowiedzialne za obsługę gry, serwisu, forum oraz płatności związanych z usługą Statusu Szlacheckiego.
  • Użytkownicy - osoby zarówno zarejestrowane na stronie altaron.pl, jak i potencjalnie zainteresowane rejestracją.
  • Status Szlachecki - usługa premiowanego czasu w grze Altaron.
  • Klient gry - oprogramowanie instalowane na komputerze użytkownika służące do łączenia się z serwerem gry.
  • Konto w grze - zarejestrowane konto użytkownika.
  • Postać i przedmioty wirtualne - atrybuty każdego zarejestrowanego użytkownika posiadającego konto w grze Altaron traktowane jako usługa.
 2. Użytkownik łącząc się z serwerem gry Altaron jednocześnie akceptuje warunek, iż twórcy serwera nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe w toku użytkowania serwera, jak i również innej aplikacji, której użytkownik użyje do łączenia się z grą Altaron. Użytkownik oświadcza także, że jest prawnie świadomy i odpowiedzialny za używanie jakichkolwiek innych programów, do łączenia się z grą Altaron.
  Przykład: W przypadku wykorzystania w tym celu klienta Tibii, stworzonego i prawnie zastrzeżonego przez firmę CipSoft GmbH, nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek kwestie prawne wynikłe pomiędzy CipSoft GmbH a graczem.
 3. Administracja dokłada wszelkich starań, aby serwery gry działały nieprzerwanie 24 godziny na dobę, jednakże przewiduje przerwy techniczne i konserwacyjne, jak i przerwy spowodowane zdarzeniami o charakterze sił wyższych. Wobec tego Administracja nie ma obowiązku zwracania za utracony w ten sposób czas związany z usługą Konta Szlacheckiego.
 4. Administracja nie gwarantuje możliwości gry bez opóźnień mających swoje podłoże w sieciach szkieletowych operatorów od których serwer gry jest zależny. W przypadku kiedy gracz utraci swoje atrybuty na skutek awarii serwera - Administracja nie jest zobowiązana do ich zwrotu.
 5. Konta w grze Altaron bez Statusu Szlacheckiego, na które nie logowano się od ponad 90 dni, mogą być skasowane przez administrację.
 6. Administracja nie ma obowiązku interwencji w sprawach kradzieży, przywłaszczenia postaci czy przedmiotów przez osoby trzecie.
 7. Konto gracza jest własnością Administracji gry Altaron, a jego jedynym użytkującym jest gracz, który je zarejestrował.
 8. Gracz jest odpowiedzialny za wszelkie zachowania na zarejestrowanym przezeń koncie, nawet spowodowane przez wrogą działalność osób trzecich.
 9. Administracja nie ma obowiązku odpowiedzi na wszystkie wiadomości przesłane do niej.
 10. Aktualności i regulaminy publikowane na stronie altaron.pl jak i na forum.altaron.pl są wiążące w równym stopniu jak regulamin. Niezapoznanie się z ich treścią nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania.

§2. Postanowienia dot. użytkowania
 1. Wszelkie pliki dostępne na forum są własnością użytkownika, który je udostępnił. Administracja nie bierze odpowiedzialności prawnej w przypadku złamania praw autorskich przez któregoś z użytkowników.
 2. Administracja nie gwarantuje poprawnego działania serwisu oraz nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe w toku użytkowania gry Altaron, jak i również innej aplikacji, używanej do łączenia się z serwisem.
 3. Użytkownik tworząc konto w grze tworzy je równocześnie na forum. Wszelkie czynności wykonywane na forum mają konsekwencje w grze i na odwrót.
 4. Rozgrywka jest darmowa, istnieje jednak możliwość kupna usługi premiowanego czasu - Statusu Szlacheckiego.

§3. Postanowienia dot. zakupu usługi czasu premiowanego w grze Altaron
 1. Usługa Statusu Szlacheckiego jest w grze Altaron czasem premiowanym umożliwiającym wykorzystywanie dodatkowych możliwości opisanych dokładnie pod adresem: altaron.pl/premium.
 2. Administracja gry Altaron ani żadne inne podmioty nie zajmują się sprzedażą usługi Statusu Szlacheckiego w rozumieniu ścisłym. Sprzedawane są usługi (w postaci rozwijania przedstawionej fabuły, rozwijania serwera, administracji strony i forum), zaś ich zakup może zostać nagrodzony w postaci usługi Statusu Szlacheckiego na podstawie przyjętych i przedstawionych przeliczników. Przyjmowaniem płatności od klienta zajmują się serwisy: Płatności.pl, PayPal, MoneyBookers oraz operatorzy SMS Premium.
 3. Za wydanie usługi Statusu Szlacheckiego odpowiedzialna jest Administracja gry Altaron. By korzystać z zakupionej usługi należy ją aktywować w tabeli ostatnich transakcji pod adresem altaron.pl/premium. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakupie usługi Statusu Szlacheckiego, Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administracji o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze stosownym opisem, na adres: platnosci@altaron.pl. Reklamacje muszą zawierać minimum podane poniżej informacje, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę:
  • Nazwę konta, którego dotyczyła Usługa,
  • Numer telefonu, z którego został wysłany SMS (w przypadku Płatności SMS),
  • Kod wysłany w SMS (w przypadku Płatności SMS),
  • Data i czas transakcji.
  W przypadku stwierdzenia błędu użytkownikowi przysługuje otrzymanie nieuzyskanych na wskutek wystąpienia nieprawidłowości dóbr bądź rekompensata pieniężna. Reklamacje można zgłaszać nie później niż do 7 dni kalendarzowych od zaistnienia danej sytuacji.
 4. Administracja zobowiązuje się do odpowiedzi na zgłoszenie do 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia wpłynięcia zgłoszenia.
 5. Administracja nie ma wpływu na czas księgowania się przesłanych płatności na rzecz usługi Statusu Szlacheckiego.
 6. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za awarie banków, ich przerwy techniczne, indywidualne ustawienia na koncie internetowym, czy inne opóźnienia które nie wynikają z winy Administracji.

§4. Postanowienia dot. klienta gry
 1. Do połączenia z serwerem gry Altaron, należy pobrać oficjalny klient Projektu Altaron, który jest zamieszczony na stronie altaron.pl. Administracja nie odpowiada za jego używanie oraz ewentualne szkody, które może wyrządzić w systemie użytkownika. Klient Altaronu jest dystrybuowany w formule 'tak jak jest' (ang. as is), bez jakichkolwiek gwarancji lub warunków domniemanych i narzucanych wprost, w tym dotyczących działania i przydatności do określonego celu.

§5. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2. ILOP zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.


Regulamin usługi Doładowania SMS

§1. Uwagi ogólne
 1. Usługa Doładowania SMS (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM zakupioną u jednego z polskich operatorów sieci GSM.
 2. Użytkownicy telefonów komórkowych bądź innych urządzeń o odpowiednich funkcjonalnościach mogą korzystać z serwisów multimedialnych utrzymywanych przez iLop Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 55/73, REGON: 142818644, NIP: 7010281501, KRS: 0000378292 Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 50.000,00 zł (dalej "ILOP"). Dostarczanych przez operatorów komórkowych w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
  • GSM - (the Global System for Mobile Communications) system komórkowej telefonii cyfrowej;
  • Operator - operator sieci GSM świadczący usługi GSM; Operatorami prowadzącymi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są: Polkomtel S.A., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o., Polska Telefonia Cyfrowa Spółka z o.o., P4 Spółka z o.o., Sferia S.A.;
  • SMS - (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;
  • Premium SMS - skrócony numer specjalny o podwyższonej wartości umożliwiający obciążenie konta abonenta (post-paid) lub użytkownika (prepaid).
 4. Każda osoba (dalej Klient), która przystępuje do korzystania z Usługi i wysyła wiadomość SMS Premium na którykolwiek z numerów Premium SMS (7169, 73806, 74866, 75550, 91909, 92505) przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

§2. Korzystanie z Usługi
 1. Aby zakupić za pośrednictwem Premium SMS usługę Statusu Szlacheckiego należy wysłać na wskazany numer Premium SMS wiadomość o treści podanej na podstronie zakupu usługi Statusu Szlacheckiego. By korzystać z zakupionej usługi należy ją aktywować w tabeli ostatnich transakcji pod adresem altaron.pl/premium.
 2. Koszt wysłania jednej wiadomości Premium SMS/MMS to, w zależności od numeru:
  • numer 75550 - cena 5 zł (bez VAT);
  • numer 91909 - cena 19 zł (bez VAT);
  • numer 92505 -cena 25 zł (bez VAT);
  W celu ograniczenia nadużyć telekomunikacyjnych (fraudów) w serwisie wprowadzono ograniczenia w ilości wysyłanych SMSów z jednego numeru MSISDN w ciągu jednej doby. Ograniczenie pozwala w ciągu jednej doby na wysłanie na dany numer SMSy o wartości nie przekraczającej 100 zł netto. SMSy wysłane ponad tą kwotę uznawane będą jako tzw. fraudy.
 3. Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.
 4. W odpowiedzi na zamówienie Klient otrzyma SMS o treści właściwej dla charakteru serwisu.
  W przypadku wysłania Premium SMS/MMS o błędnej treści bądź na nieodpowiedni numer Premium SMS/MMS Klient poniesie koszt wysłania wiadomości oraz otrzyma od ILOP SMS-a zwrotnego z informacją o błędzie.
 5. Żadna informacja zamieszczona na stronach www wydawcy nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi. Opłaty za korzystanie z Serwisów (nabycie Elementów Multimedialnych) pobierane są przez operatorów sieci komórkowych, którzy są dostawcami Elementów Multimedialnych.
 6. Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania zakupionego Kodu SMS tylko w zakresie użytku osobistego.
 7. Kopiowanie, wyświetlanie lub przekazywanie danych jest zabronione.

§3. Odpowiedzialność
 1. ILOP oświadcza, że dołoży najwyższej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie.
 2. ILOP nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM oraz niedostępnością wiadomości w sieci odbiorcy.
 3. ILOP nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i Internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, ILOP uprawnione będzie do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu.
 4. ILOP nie ponosi odpowiedzialności za treści, informacje oraz materiały (pobrane z sieci Internet) ani za skutki ich wykorzystania.
 5. ILOP nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania usługi przez użytkowników.
 6. Niezależnie od powyższych ustaleń ILOP ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, ILOP nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem klienta gry, systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

Krótka wiadomość

W dniu 6 grudnia (tj. jutro) serwer gry będzie niedostępny od porannego zapisu aż do około godziny 12:00 w celu aktualizacji systemu i konserwacji serwera.
2019-12-05 15:11
Archiwum

Status szlachecki

W ciągu ostatniego tygodnia do gry zalogowało się
1544
graczy, oraz przybyło
2
nowych bohaterów!
Aktualnie rozgrywkę prowadzi
7
graczy!
Dołącz do tego grona! Miejsca nie zabraknie!
Ostatnia aktualizacja gry: 2019-10-29 06:09